تقویم وایت برد آهنربایی

این تقویم دارای خط کش، در سایز کوچک جا عکسی در اشکال مختلف و...